INFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ

VÁŽENÍ RODIČE,

VZHLEDEM K DANÉ SITUACI (COVID-19) JSME PRO VÁS SEPSALI SEZNAM VĚCÍ A DOPORUČENÍ, DÍKY KTERÝM MŮŽEME OTEVŘÍT MŠ

OD 25. 5. 2020

 • ČISTÁ PYŽAMA (PROSÍME, ODNESTE SI POUŽITÁ PYŽAMA Z MŠ)
 • HRNÍČKY DĚTÍ ODNÉST DOMŮ (DĚTI BUDOU POUŽÍVAT ČISTÉ HRNÍČKY, KTERÉ SE PO KAŽDÉM POUŽITÍ UMYJÍ – HRNÍČKY Z MŠ)
 • JEDNOTNÉ OBLEČENÍ (DĚTI SE NEBUDOU V MŠ PŘEVLÉKAT, VÝJIMKA – PYŽAMA, VŠECHNO OSTATNÍ OBLEČENÍ ZE ŠATNÍKU ODNÉST DOMŮ)
 • ROUŠKY V NAŠÍ MŠ NOSIT DĚTI NEMUSÍ (PŘI PŘÍCHODU BUDOU SUNDÁNY)
 • PŘI PŘÍCHODU BUDE DĚTEM MĚŘENA PREVENTIVNĚ TEPLOTA A BUDOU DEZINFIKOVÁNY RUCE
 • V PŘÍPADĚ NACHLAZENÍ NEBO ZVÝŠENÉ TEPLOTY NEBUDE DÍTĚ PŘIJATO DO MŠ

DŮLEŽITÉ:

 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (odevzdat při prvním dni příchodu dítěte do MŠ – pokud tak nebude učiněno, dítě nebude do MŠ přijato)

 

DOPORUČENÍ:

 • Doporučujeme, aby děti doprovázeli z MŠ osoby mladší 65 let

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

Děkujeme všem rodičům a budoucím prvňáčkům, že jste si vybrali právě naší školu a věříme, že se Vám u nás bude líbit. Těšíme se na Vás 1. září.

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, svým ředitelem rozhodla v souladu s ustanoveními § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

uchazeč / uchazečka pod přiděleným registračním číslem je

1/2020 přijat(a)

2/2020 přijat(a)

3/2020 přijat(a)

k základnímu vzdělávání do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Mgr. Kateřina Odstrčilová
ředitelka školy

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem (Město Skuteč) bude od 25. 5. 2020 obnoven provoz MŠ.

Provoz mateřské školy bude probíhat v souladu s Provozním řádem a ŠVP, zároveň s dodržením všech hygienicko-bezpečnostních opatřeních vydaných v MŠMT v metodice.

Zákonný zástupce dětí je povinen vyjádřit zájem o docházku do mateřské školy do 18. 5. 2020 na email reditelna@zs-zdarec.cz.

Provoz školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

 

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně. Docházka nebude povinná, on-line výuka ostatních žáků bude probíhat i nadále, výuka ve škole bude ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků za následujících podmínek:

 1. Žáky rozdělíme do skupin po max. 15 žácích.

Skupina bude tvořena podle současného rozdělení tříd.

Složení skupiny bude neměnné, kdo nebude do 18. 5. 2020 přihlášený, nebude moci již být do skupiny zařazen.

Ve skupině bude po celou dobu jeden vyučující.

Výuka bude probíhat tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkaly (jiný čas nástupu, přestávek, ukončení výuky).

Za příznivého počasí budou velké přestávky trávit žáci venku.

S rozvrhem hodin budou žáci seznámeni v den nástupu vyučujícím.

2.  V odpoledních hodinách nabízíme žákům zájmové vzdělávání (provoz ŠD není povolen – nebude v provozu ani ranní družina) Počet žáků v této skupině je omezen na maximální počet 15 žáků. V případě většího zájmu, ze strany rodičů o odpolední skupinu, budou žáci přijímání podle zvláštních kritérií, která budou vyvěšena v budově školy a vložena na webové stránky školy. Zájmové vzdělávaní povede paní vychovatelka společně s asistentkou pedagoga.

Hygienická pravidla pro žáky:

 1. Žák musí 25. 5. 2020 při příchodu do školy doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, v případě nedoložení nebude vpuštěn do školy.
 2. Žák musí být denně vybaven 2 rouškami a sáčkem na uložení roušky.
 3. Žáci se musí ve všech společných prostorách školy pohybovat s rouškou (záchody, chodby, šatna).
 4. Žák bude sedět v samostatné lavici při zachování rozestupů 2 metrů.
 5. Žák musí dodržovat hygienická pravidla, se kterými bude seznámen.
 6.  V případě opakovaného nedodržování nastavených hygienických pravidel může být žák ze skupiny vykázán.

Hygienická pravidla pro školu:

 1. Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoli zákonným zástupcům.
 2. Skupinu žáků bude před školou vyzvedávat vyučující a odvádět je do šatny, zde se pouze přezují a své věci (bundu, mikinu,čepici…) si odnesou do třídy a uloží je na určené místo.
 3. Při vstupu do školy si žáci budou dezinfikovat ruce pod dohledem vyučujícího.
 4.  Škola zajistí pro každou skupinu ve třídě tekuté mýdlo, papírové ručníky a bezoplachové dezinfekční prostředky.
 5.  WC budou vybavena tekutým mýdlem, papírovými ručníky a bezoplachovými dezinfekcemi.
 6. Škola zajistí dezinfekci často používaných povrchů (kliky, spínače světel apod.) několikrát denně.
 7. Všechny používané místnosti budou uklízeny dezinfekčními prostředky alespoň jednou denně.

Vzdělávací aktivity dopolední

Dle ŠVP, předměty budou upřesněny určeným pedagogem. Tělesná výchova nebude.

Vzdělávací aktivity odpolední

Dle ŠVP školní družiny.

Školní stravování:

 1. Po dohodě se zřizovatelem a vedením školní jídelny bude pro žáky zajištěno školní stravovaní jako za normálního provozu.
 2. Jídlo bude vydávat personál včetně příborů a pití.
 3. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 4. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla.
 5. Žáci budou automaticky od 25. 5. přihlášeni k odběru oběda, pokud žák do skupiny nenastoupí nebo nebude mít zájem o oběd , musí se odhlásit (platí pouze pro žáky přihlášené ve ŠJ).
 6. Od 25. 5 . 2020 je tedy nutné žáky odhlásit z oběda obvyklým způsobem – týká se to žáků přihlášených do skupin, i těch, kteří do školy nenastoupí!

Předběžný harmonogram

Areál školy se otvírá 7:30 hodin

Malá třída (1., 2. rořník)

V 7:40 třídní učitel vyzvedne před školou žáky, odvádí je do  šatny a následně do určené třídy.

výuka 7:50 – 11:30  – oběd 11:35 – 11:55 – odpolední skupina do 14:30 hodin

 Velká třída (3., 4., 5.)

V 7:50 třídní učitelka vyzvedne před školou žáky, odvádí je do šatny a následně do určené třídy.

výuka 8:10 – 11:50 – oběd 12:00 – 12:20 – odpolední skupina do 14:30 hodin

 

Svůj zájem, případně nezájem o docházku Vašeho dítěte do školy a své odpovědi na níže uvedené otázky, pište co nejdříve na e-mailovou adresu reditelna@zs-zdarec.cz, nejdéle však do 18. 5. 2020.

V dopoledních hodinách výuka           ANO – NE

Oběd ve škole                                             ANO – NE

Odpolední vzdělávací aktivity             ANO – NE

Děkuji Vám za spolupráci
Mgr. Kateřina Odstrčilová. ředitelka školy

Informace o chodu školy

Vážení rodiče,

informace o chodu školy od 25. května 2020 Vám předáme během druhého květnového týdne (11. 5. – 15. 5.) – škola se bude řídit Metodikou k otevírání škol pro ZŠ a MŠ vydanou MŠMT. Po dohodě se zřizovatelem (Město Skuteč) Vám budou rovněž sděleny informace ohledně stravování dětí a žáků ve škole.

Děkuji Vám za trpělivost a spolupráci se školou.
Mgr. Kateřina Odstrčilová
ředitelka školy

Hygienické a bezpečnostní pokyny týkající se MŠ

Vážení rodiče,

MŠMT ČR ve spolupráci s MZ ČR připravilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů. V odkazu níže se můžete informovat ohledně opatření po znovuotevření MŠ.

Příloha:

Hygienické a bezpečnostní pokyny pro MŠ.

Informatika 4. a 5. ročník

Informace týkající se vzdělávání

Milí rodiče,

Školský portál Pardubického kraje nabízí možnosti vedoucí ke zvýšené informovanosti široké veřejnosti žáků, studentů a pracovníků v oblasti školství.

Portál uveřejňuje aktuální články ohledně školské legislativy, nejčastější dotazy týkající se aktuální situace, pokyny a informace ohledně přijímacích řízení, také nabízí online výuku apod.

Více informací se dočtete po kliknutí na následující obrázek:

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

ZÁPIS DO MŠ 2020/2021

Milí rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Na základě rozhodnutí proběhne zápis dětí do MŠ bez osobní přítomnosti dětí i rodičů.

Prosíme o vyplnění přihlášky, kterou naleznete na našich webových stránkách v sekci dokumenty MŠ (přihláška je dostupná ke stažení na konci stránky a obsahuje 2 strany). Tuto přihlášku odevzdejte nejpozději do 11. 5. 2020 do schránky naší školy (v areálu školy na brance mezi MŠ a ZŠ) – osobně, popřípadě zašlete včas poštou na adresu školy (ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče 8).

Dále prosíme sledovat naše webové stránky, kde se dozvíte, kdy bude MŠ opět otevřena a následně po telefonické domluvě (730 193 584) osobně navštívit MŠ pro vyřízení ostatních dokumentů, které se týkají přijetí dítěte.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti na základě vyhodnocení stanovených kritérií, které naleznete ve školním řádu MŠ (v sekci dokumenty MŠ).

Těšíme se na vás!

INFORMATIKA – 4. a 5. ročník

DĚKUJI VŠEM ZA KRÁSNÉ OBRÁZKY KRASLIC