MŠ – školní výlet 2021

Informace k provozu školy od 8. 6. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností
od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

 • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech
  krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou
  Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Celé znění mimořádného opatření naleznete v přiloženém odkazu. https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-76-final.pdf

Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

Provoz školních družin od pondělí 17. 5. 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 mění
následující:

ve školních družinách a školních klubech
▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Vážení rodiče,

od pondělí 17. 5. bude školní družina fungovat v běžném režimu pro všechny žáky školy. Děti, které jsou do ŠD přihlášeny budou odcházet domů podle Vámi udaných požadavků (čas, odchází sám/ s doprovodem) na začátku školního roku. Jakékoliv změny v souvislosti s odchody ze ŠD je nutné písemně sdělil třídní učitelce.

Provoz ŠD

 • ranní družina pro žáky 1. a 2. ročníků (beze změn)
 • odpolední družina do 15:45 hodin pro všechny žáky

Pro pobyt ve ŠD platí stejná pravidla jako pro pobyt žáků ve škole.

S přáním hezkého dne Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

Výhružný anonym na mateřské školy v ČR

Vážení rodiče,

z důvodu možného celorepublikového útoku na kteroukoliv mateřskou školu v České republice, přijala naše školka i škola pro dnešní den následující opatření: děti během celého dne neopustí budovu školy, okna v přízemí zůstanou uzavřena. I nadále platí zákaz vstupu osob do budovy školy. Z preventivních důvodů je zajištěna hlídková činnost Policií ČR a Městské policie Skuteč v okolí školy. Nové informace budou vkládány na webové stránky.

V případě dotazů mě kontaktujte.

S pozdravem Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zveřejněno dne 16. 4. 2021

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání:

1/2021

2/2021

3/2021

Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.

Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

ZÁPIS DO MŠ – 2021

Na základě rozhodnutí proběhne zápis dětí do MŠ bez osobní přítomnosti dětí i rodičů.

Prosíme o vyplnění přihlášky, kterou naleznete na našich webových stránkách v sekci dokumenty MŠ (přihláška je dostupná ke stažení na konci stránky a obsahuje 2 strany). 

Dokumenty (přihlášku a okopírovaný rodný list) odevzdejte nejpozději do 12. 5. 2021 do schránky naší školy (v areálu školy na brance mezi MŠ a ZŠ), osobně, popřípadě zašlete včas poštou na adresu školy (ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče 8).

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti na základě vyhodnocení stanovených kritérií, které naleznete v sekci dokumenty MŠ.

cartoon-little-kids-happy-clipart-7 | Elkhorn Public Schools Foundation

Otevření MŠ od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 bude umožněna osobní přítomnost předškolních dětí v MŠ za za dodržení základních hygienických pravidel stanovených MZd.

Dále dětem rodičů zaměstnaných v IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd.

V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek

Organizace výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 vstupují v platnost opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, kterými se nově stanoví prezenční výuka ve třídách 1. stupně (pro školy pouze se třídami 1. stupně mající nejvýše 75 žáků) za dodržení základních hygienických pravidel stanovených MZ.

Organizace výuky 

I., II. třída 

Ranní družina zůstává beze změn od 6:35 hodin – žáci navštěvující ranní družinu budou otestování po příchodu do školy. Odpolední družina je pro tyto žáky do 15:00 hodin.

Žáci, kteří nebudou navštěvovat školní družinu se dostaví k testování nejpozději v 7:30hodin před budovu školy, kde bude čekat zaměstnanec pověřený ředitelkou školy a proběhne otestování zbylých žáků.

Rodiče žáků 1. a 2. ročníků mají možnost být osobně přítomni u testování žáka. Pokud budete mít zájem být u testování Vašeho dítěte, žádám Vás o zaslání zprávy na email reditelna@zs-zdarec.cz (nezbytné hlediska organizace testování dalších ročníků).

Rozvrh hodin bude stejný jako na začátku školního roku (viz. níže).

1. třída       
1.2.3.4.5.6.7.
PondělíMTvTvŠD
ÚterýČjMPrvAj
StředaČjMČjVv
ČtvrtekČjMPrvČj
PátekČjMČjŠDHv
2. třída       
1.2.3.4.5.6.7.
PondělíMTvTvŠD
ÚterýČjMPrvAj
StředaČjMČjVvVv
ČtvrtekČjMPrvČj
PátekČjMČjŠDHv

III., IV. V. třída

Žáci těchto ročníků se dostaví před budovu školy nejpozději v 7:45 hodin, zde je vyzvedne třídní učitelka a odvede do třídy, kde bude probíhat testování.

Rodiče žáků 3. ročníků mají možnost být osobně přítomni u testování žáka. Pokud budete mít zájem být u testování Vašeho dítěte, žádám Vás o zaslání zprávy na email reditelna@zs-zdarec.cz (nezbytné z hlediska organizace testování dalších ročníků).

Rozvrh hodin bude stejný jako na začátku školního roku (viz. níže).

3. třída     Oběd  
1.2.3.4.5.6.7.
PondělíMTvTvTvAj
ÚterýČjMČjAjAj
StředaČjMPrvVvVvČj
ČtvrtekČjMČjČjŠDPrv
PátekČjMŠDŠDHv
4. třída     Oběd  
1.2.3.4.5.6.7.
PondělíMTvTvTvICTAj
ÚterýČjMČjVl
StředaČjMPrvVvVvČj
ČtvrtekČjMČjVl
PátekČjMŠDAjHv
5. třída     Oběd  
1.2.3.4.5.6.7.
PondělíMTvTvTvICTAj
ÚterýČjMČjVl
StředaČjMPrvVvVvČj
ČtvrtekČjMČjVl
PátekČjMŠDAjHv

Školní družina pro žáky III. – V. ročníků bude zajištěna v omezeném provozu:

Pondělí – Čtvrtek do 14:00 hodin (žáci 3. ročníku)

Pondělí – Středa do 14:00 (žáci 4., 5. tříd)

Pátek do 13:00 hodin (žáci 3. ročníku)

Čtvrtek – Pátek do 13:00 hodin (žáci 4., 5. tříd)

STANOVENÝMI PODMÍNKAMI PRO ÚČAST NA PREZENČNÍ VÝUCE JSOU:

 • účast na povinně stanoveném testování v rozsahu 2x týdně (pondělí, čtvrtek);
 • povinné nošení ochrany úst a nosu ve škole i školní družině (minimálně v podobě chirurgické roušky);
 • použití dezinfekce rukou při každém vstupu do budovy školy;
 • dodržování stanovených hygienických pravidel;
 • zachování homogenity tříd a skupin ve školní družině.

Osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána v případech:

 • žák má pozitivní výsledek testování.
 • žák se nezúčastní povinně stanoveného antigenního testování v minimálně stanoveném rozsahu. Škola obdržela Testy Lepu Medical – video.

Testování se nemusí účastnit žáci, kteří:

 • doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu viru SARS-CoV-2 provedeného na odběrovém místě (toto potvrzení nesmí být starší 48 hodin);
 • absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 nařízenou izolaci a karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (tato skutečnost musí být doložena potvrzením odběrového místa, či praktického lékaře);
 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů.

Za příznivého počasí bude výuka probíhat i venku, doporučujeme žáky posílat do školy ve sportovním oblečení a pohodlné obuvi.

V případě potřeby se na mne prosím obracejte na telefonním čísle 731 557 456.

Děkuji za Vaši spolupráci, Mgr. Kateřina Odstrčilová

Informace k obnovení prezenční výuky pro žáky 1. stupně a děti MŠ plnící předškolní vzdělávání od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se současná epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním Covid-19 lepší, dojde od 12. dubna k rozvolnění některých opatření a k otevření škol pro žáky 1. stupně a školek pro děti plnící  předškolní vzdělávání. Jelikož Vás jistě zajímá, jak bude probíhat organizace vzdělávání Vašich dětí od následujícího týdne nebo za jakých podmínek se mohou děti vrátit do školy, rozhodla jsem se vložit odkazy na stránky MŠMT, na kterých naleznete alespoň některé odpovědi. Bližší informace k organizaci výuky a testování dětí a žáků, týkající se přímo naší školy, budou pro Vás zveřejněny po vydání manuálu k návratu dětí a žáků do škol od MŠMT.

                                             Děkuji Vám za trpělivost Mgr. Kateřina Odstrčilová

MŠMT – Otázky a odpovědí k 1. Fázi otevírání škol

https://www.msmt.cz/faq-k-prvni-fazi-navratu-do-skol

MŠMT – Tabulka 1. Fáze otevírání škol, režimová opatření

 • naleznete ke stažení ve výše uvedeném odkazu

​​​​​​​https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

DISTANČNÍ DOUPNÍKŮV BRANNÝ ZÁVOD