Fotografie a další příspěvky naší školy a školky naleznete na Facebookových stránkách https://www.facebook.com/zszdarec , budeme rádi, když nás budete sledovat.

Zápis do mateřské školy

Aktuální informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2023/2024 /9. 5. - 12. 5. 2023/ - MŠ Pionýrská

Srdečně zveme všechny rodiče k zápisu do MŠ

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim vyhlašuje ZÁPIS do mateřské školy, který se uskuteční v termínu:

6. 5. 2024 od 9:00 hodin do 15:00 hodin

Do mateřské školy se k zápisu dostaví zákonný zástupce dítěte se svým dítětem a předloží:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (potvrzení od lékaře nesmí být starší jednoho měsíce )
 • občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona

Žádost můžete posílat nebo odevzdat:

 • osobně v MŠ
 • datovou schránkou školy – 4mnz9d
 • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na email školy: reditelna@zs-zdarec.cz
 • poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, Žďárec u Skutče 8, 539 73 Skuteč

Děti budou přijímány na základě Kritérií pro přijímání děti do MŠ pro školní rok 2024/2025.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Č.j. ZŠ Ž 12/2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání:

2/2024

3/2024

4/2024

Žádosti o odklad povinné školní docházky v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jimž bylo vyhověno:

1/2024

Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání a žádostem o odklad plnění povinné školní docházky, za zveřejněná.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.

Ve Žďárci u Skutče dne 12. 4. 2024

                                                                          Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

8.4.2024 – Ukliďme Česko

Plavání deti z mateřské a základní školy

Jako každý rok jsme v únoru zahájili pravidelný výcvik plavání v krytém bazénu ve Skutči pod vedením zkušených plavčis, které zdokonalují plavecké dovednosti dětí a pomáhají jim s adaptací ve vodním prostředí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŽĎÁREC U SKUTČE

Ve středu 21. února od 8:00 hodin byla možnost nahlédnout do průběhu výuky v naší malotřídní škole. Společně s našimi žáky a paní učitelkou Mgr. Milenou Chaloupkovou si návštěvníci užili hodinu matematiky v 1. a 2. třídě. Rovněž v tento den proběhla prohlídka celé školy včetně jejího vybavení.

Prohlédnout si naší školu je možné i v průběhu celého školního roku, rádi vás zde provedeme a osobně seznámíme s výhodami vzdělávání dětí v méně početných třídách vesnické školy rodinného typu.

Vzdělávání v malotřídních školách je charakterizováno celou řadou výhod, které jsou považovány za jejich přednost. Mezi hlavní patří zejména:

 • rodinná atmosféra, která panuje v naší škole,
 • přátelské vztahy mezi dětmi,
 • moderní vybavení pro děti i učitele,
 • vedení k samostatnosti a spolupráci,
 • vlivem spojených ročníků neustálé opakování a prohlubování učiva
 • získávání nových poznatků,
 • individuální přístup vyučujících,
 • venkovní výuka,
 • častý pobyt v přírodě a budování kladného vztahu k ní

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy www.zs-zdarec.cz nebo na telefonním čísle 731557456.

Těšíme se na vás Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

Planeta Země

Ve středu 8. 11. navštívily děti z mateřské školy nově otevřené vzdělávací centrum Planeta Země v Hlinsku, kde měly možnost se zábavným způsobem seznámit se všemi procesy, které se na naší planetě odehrávají.

Halloween ve škole

Společně s dětmi jsme 31. 10. oslavili Halloween, nechyběla hudba, tanec a kupa zábavy, která k oslavám halloweenu rozhodně patří. Děti si v maskách užily nespočet her, za které získávaly odměny.

Rozsvícení vánočního stromečku ve Žďárci

Beseda v základní škole

Ve čtvrtek 19. 10. nás ve škole navštívil pan spisovatel Josef Beneš, který napsal dětské knížky Meďan a Koumen na planetě pupkáčů a Meďan a Koumen na zatopené planetě. Během besedy se děti seznámily s výrobou knih, kresbou ilustrací nebo pojmy knihařství a časosběrné video. Součástí besedy bylo i autorské čtení. Na závěr si žáci mohli zakoupit autorovy knihy nebo pexeso.

smart

Organizace školního roku 2023/2024

 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023
 • Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno
 • Podzimní prázdniny jsou čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. 
 • Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 11. 3. – 17. 3. 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. (Pátek 29. března je státním svátkem.)
 • Ukončení školního roku a rozdávání vysvědčení proběhne v pátek 28. června 2024.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.