Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Č.j. ZŠ Ž 12/2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání:

2/2024

3/2024

4/2024

Žádosti o odklad povinné školní docházky v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jimž bylo vyhověno:

1/2024

Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání a žádostem o odklad plnění povinné školní docházky, za zveřejněná.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.

Ve Žďárci u Skutče dne 12. 4. 2024

                                                                          Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka školy

 

Komentáře nejsou povoleny.