Organizace výuky na začátku školního roku

Ve středu 1. 9. 2021 bude výuka pro žáky 1. a 2. ročníků zahájena v 8:15 hodin a ukončena cca v 9:00 hodin.

Žáci 3.-5. ročníků zahájí 1. 9. výuku v 8:00 hodin (konec 8:45 hodin).

Školní družina ve středu 1. 9. 2021 nebude.

Všichni žáci jsou 1. 9. 2021 automaticky přihlášeni na oběd, je nutné obědy v tento den odhlásit.

První školní den bude do budovy školy umožněn vstup pouze rodičům prvňáčků, prosíme, aby při vstupu do školy měli zakrytá ústa (respirátor FFP2, KN95).

Přihlášky do ŠD budou žákům rozdány první školní den. Bez odevzdané a řádně vyplněné přihlášky nemůže žák navštěvovat ŠD.

V případě rodičů žáků vyšších ročníků prosíme o omezení vstupu do budovy školy. Děkujeme.

Rozvrh hodin společně s bližšími informace ohledně organizace školního roku 2021-2022 bude žákům předám ve středu 1. 9. jejich třídními učitelkami.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Testování žáků školy  antigenními testy GENRUI.

 • Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě dle následujícího harmonogramu:

 1. září 2021 – žáci všech tříd s výjimkou žáků 1. a 2. ročníků

2. září 2021 – žáci 1. a 2. ročníků

6. září 2021 – žáci všech tříd

9. září 2021 – žáci všech tříd

 • V případě, že se žák školy dostaví v den určený pro testování do ranní školní družiny, bude otestován zde. Ranní školní družina je určena pro žáky 1. a 2. ročníku (v nezbytných případech budou přijati žáci 3. ročníku).
 • Ostatní žáci a žáci 4. a 5. ročníku se dostaví do školy nejpozději v 7:40 hodin (testování bude probíhat před začátkem vyučování).
 •  Pokud nebude žák školy přítomen testování v ranní družině nebo před začátkem vyučování a přijde do školy později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě testování žáků 1. – 3. ročníku prvního stupně základní školy je umožněna asistence třetí osoby (zákonný zástupce, popř. zákonným zástupcem pověřená osoba, která s asistencí souhlasí).

Testování nepodstupují:

 • žáci školy, kteří splnili podmínky stanovené pro bezinfekčnost
  po očkování a očkování doloží (14 dnů po plně dokončeném očkování);
 • po prodělaném onemocnění COVID-19 doloženém lékařským potvrzením (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19);
 • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě  (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů);
 • osoby vyjmuté z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav to neumožňují; osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením – tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest).

Pravidla nošení ochranného prostředku dýchacích cest:

 • žáci školy nosí ochranný prostředek (roušky) ve společných prostorech školy nebo školského zařízení (v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí).

Pokud se žák školy screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (v případě žáků 1. a 2. ročníků se nošení ochrany dýchacích cest dne 1. září řídí pravidly nošení ochranných prostředků jako při negativním výsledku testu).

Režimová opatření pro netestované žáky školy:

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole
  a školském zařízení (tedy ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy);
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech (převlékají se s odstupem od ostatních osob);
 • nesmí zpívat;
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze
  pro žáky školy, kteří nepodstoupili preventivní antigenní testování;
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici
  nebo u stolu a dodržují rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se žáků, kteří mají stanovenu výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).
 

Komentáře nejsou povoleny.